Statut

STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SERCE”

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „SERCE” i dalej zwana jest „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Częstochowa.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

 

§ 2.

 1. Stowarzyszenie swoim zasięgiem działania obejmuje miasto Częstochowę.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być także osoby zamieszkałe poza terenem jego działania.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

Rozdział II

Cel i zakres działania Stowarzyszenia

§ 3.

 1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom i osobom upośledzonym umysłowo i fizycznie oraz ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez

 1. Prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
 2. Organizowanie szkoleń rodziców w zakresie określonych metod rewalidacji, rehabilitacji i reedukacji dziecka.
 3. Organizowanie spotkań ze specjalistami z kraju i z zagranicy.
 4. Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i koniecznych pomocy reedukacyjnych.
 5. Zbieranie funduszy na realizację celów Stowarzyszenia (darowizny, dotacje, sponsoring).
 6. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 7. Świadczenie pomocy społecznej rodzinom dzieci i osób niepełnosprawnych.
 8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność w kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
 9. Organizowanie form letniego bądź zimowego wypoczynku dla rodzin osób i dzieci zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
 10. Organizowanie szkoleń, terapii, imprez kulturalnych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i rodzin.
 11. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m. in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej itp.
 12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy.
 13. Współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, Kościołem, fundacjami a także placówkami i osobami fizycznymi.
 14. Prowadzenie na zlecenie organów władzy państwowej i samorządowej form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów statutowych.
 15. Gromadzenie i dystrybucję materiałów informacyjnych dotyczących wychowania i rewalidacji dziecka (filmy dydaktyczne, kasety wideo, książki, instrumenty).
 16. Współpraca z organizacjami rodziców o podobnym charakterze w kraju i zagranicą.
 17. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Zadania określone w § 4 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, (Dz. U. nr 96 poz. 873)

 

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Może jednak zatrudniać pracowników do swych spraw oraz prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

§ 6.

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na różnych spotkaniach z Władzami Częstochowy upoważnieni są wszyscy członkowie Zarządu.
 2. Korespondencja wychodząca może być podpisana przez jedną z trzech osób Zarządu: przewodniczącego, z-cę przewodniczącego oraz skarbnika pełniącego rolę księgowego.
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i prawnych mają prawo dwie osoby działające łącznie spośród trzech wymienionych niżej członków Zarządu: przewodniczącego, z-cy przewodniczącego i skarbnik pełniący rolę księgowego.

 

§ 7.

Stowarzyszenie organizuje spotkania członków raz na miesiąc.

 

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

— zwyczajnych

— wspierających

— honorowych

§ 9.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni członek rodziny dziecka lub osoby upośledzonej umysłowo i fizycznie, opiekunowie prawni i inne osoby aktywnie działające na rzecz Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu decyzji przez Zarząd o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z form pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych SERCE.

§ 12.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Aktywnie i lojalnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i lojalności między członkami.
 4. Regularnie płacić składki członkowskie.

§ 13.

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:

 1. Zgonu członka.
 2. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku pomimo pisemnego upomnienia.
 4. Wykluczenie uchwałą Zarządu w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do złożenia wyjaśnień. Decyzję o wykluczeniu podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia wielkością co najmniej 2/3 głosów w obecności 2/3 członków Zarządu, po zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia wiadomości.

 

§  14.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę, w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd.

 

§ 15.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 16.

 1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członek wspierający i członek honorowy zwolniony jest z obowiązku odpłacania składek.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 1. Postanowienia ogólne

§  17.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§  18.

Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 19.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
 3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie

§  20.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się z udziałem jego członków.
 2. Walne zebrania są:

— zwyczajne

— nadzwyczajne

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

— uchwalanie programu działania Stowarzyszenia

— uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmiany

— wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, w minionej kadencji

— wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej

— udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

— wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

— zatwierdzenie regulaminów pracy pozostałych władz Stowarzyszenia

— podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji

— nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia

— ustalanie wysokości składek członkowskich

— podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

— wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu, jeśli Walne zebranie nie zadecyduje inaczej

 

 1. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania takiego zebrania.

 

§ 21.

 1. Zwyczajne zebranie jest zwoływane raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:

— wniosku Komisji Rewizyjnej

— wniosku Zarządu

— pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ilości członków

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 10 dni przed jego odbyciem.

 

§  22.

W Walnym zebraniu stowarzyszenia biorą udział:

 1. Członkowie Stowarzyszenia
 2. Członkowie wspierający i honorowi

Osoby wymienione w ptk. 1. Mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, w pkt. 2 — głos doradczy.

 

§ 23

Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Przewodniczącego Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego zebrania.

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia

§ 24.

 1. Zarząd składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie i powołuje ze swego grona przewodniczącego Stowarzyszenia, z-cy przewodniczącego, skarbnika pełniącego rolę księgowego i ewentualnie członków.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 3. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu.

§ 25.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Przewodniczący lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.

 

§  26.

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 2. Realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania
 3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 5. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał dot. ustania członkostwa
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania
 7. Zwalnianie ze składek członków będących w trudnej sytuacji materialnej
 8. Składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu
 9. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

III.  Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

§ 27.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu (Zarząd lub Komisja Rewizyjna), którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie  więcej niż połowę składu organu.

 1. Komisja Rewizyjna

§ 28.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków wybranych przez Walne Zebranie i powołuje ze swego grona Przewodniczącego. Nie mogą oni jednocześnie pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 4. Przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
 5. Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich
 6. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

§ 29.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 30.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 31.

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
 2. Nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia
 3. Inne prawa majątkowe
 4. Środki finansowe

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
 2. Składek członkowskich
 3. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów
 4. Dochodów z organizowanych imprez
 5. Dochodów z majątku Stowarzyszenia
 6. Ofiarności publicznej

III. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Przewodniczący oraz inny członek Zarządu działający łącznie.

§ 32.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

Rozdział VI

Zmian statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 34.

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązanie na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek przeznacza się na cele określone uchwałą Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

§ 36

I Działalność nieodpłatna stowarzyszenia zgodna z Kod PKD rozwinięta w rozdziale II par. 4 statutu

Kod PKD:

 1. 9499 Z — Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 2. 8690 A — Działalność fizjoterapeutyczna,
 3. 8899 Z — Pozostała Pomoc Społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana,
 4. 7912 Z — Działalność organizatorów turystyki,
 5. 9329 Z — Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 6. 8559 B — Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
 7. 8230 Z — Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 37

Statut zabrania:

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

 1. b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o którym mowa. Art. 3 ust. 3,
 3. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.